hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Ngày 6 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” . Với quan điểm phát triển tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào một số sản phẩm hóa chất cơ bản có lợi thế cạnh tranh gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường.

Theo đó, mục tiêu phát triển tổng quát là xây dựng và phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản tương đối đồng bộ về cơ cấu các sản phẩm cả vô cơ và hữu cơ. Duy trì phát triển sản xuất các các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam, tăng trưởng bình quân chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 9 ÷ 10 %/ năm, góp phần đưa ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam tăng trưởng bình quân 14 ÷ 16 %/ năm.

(xem toàn bộ quyết định tại đây)