Hóa chất cơ bản miền Nam

  

Ngày 16/06/2020, Chương trình IR Awards 2020 đã công bố Báo cáo khảo sát về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020. Kỳ khảo sát năm nay tương ứng với giai đoạn 01/05/2019-30/04/2020, bộ tiêu chí khảo sát được căn cứ theo các quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan đến hoạt động công bố thông tin và xử phạt vì vi phạm về công bố thông tin.

Chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận công bố thông tin. Cụ thể, công bố thông tin của doanh nghiệp căn cứ vào thời điểm thông tin xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định và không thực hiện gỡ bỏ hay gian lận; các văn bản/thông báo về xử phạt căn cứ vào thời điểm công bố quyết định xử phạt, khởi tố,… của cơ quan chức năng.

Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) trên cả hai sàn chứng khoán HOSE và HNX là 329 doanh nghiệp trong tổng số 729 doanh nghiệp niêm yết thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 45.13%.

Kết quả cuộc khảo sát năm 2020 cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp không thuộc danh sách kể trên thường còn sai sót liên quan đến công bố báo cáo tài chính; và có những nhắc nhở, xử phạt vi phạm CBTT từ các Sở Giao dịch Chứng khoán...

Xem báo cáo công bố thông tin

Nguồn