hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Quý 3 năm nay Hóa chất cơ bản Miền Nam đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi thêm hơn 24 tỷ đồng ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Click vào link dưới đây để xem:

CSV: Trích lập dự phòng khó đòi 24 tỷ, 9 tháng lãi vẫn 130 tỷ đồng

Nguồn:

http://s.cafef.vn/csv-201688/hoa-chat-co-ban-mien-nam-csv-trich-lap-du-phong-kho-doi-24-ty-9-thang-lai-van-130-ty-dong.chn