hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Natri Photphat

 

- Công thức hóa học: Na3PO4.12H2O   
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng để sản xuất phân bón vi lượng cho cây cảnh, cây trồng…