hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Natri Dihydrophotphat và Natri Photphat

 

- Công thức hóa học: + NaH2PO4.2H2O
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng để sản xuất phân bón vi lượng cho cây cảnh, cây trồng…