hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

MSDS

Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS (Material Safety Data Sheet) : Là một dạng văn bản chứa dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hoá chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

Để xem thông tin MSDS các sản phẩm của Công ty Hóa chất cơ bản Miền Nam, quý khách vui lòng click tại đây:

-MSDS Al_OH_3 TT28_Vietnam

-MSDS Al2_SO4_3 TT28_Vietnam

-MSDS CaCl2 TT28_Vietnam

-MSDS Cl2 TT28_Vietnam

-MSDS DAP TT28_Vietnam

-MSDS H2SO4 TT28_Vietnam

-MSDS H3PO4 TT28_Vietnam

-MSDS HCl 32% TT28_Vietnam

-MSDS KCl TT28_Vietnam

-MSDS MAP TT28_Vietnam

-MSDS MgSO4 TT28_Vietnam

-MSDS MPK TT28_Vietnam

-MSDS P TT28_Vietnam

Thông tin hổ trợ: Để đăng ký sử dụng Hệ thống khai báo hóa chất trực tuyến của Bộ Công Thương, quý khách thực hiện các bước theo hướng dẫn sau